Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Örökzöld Kertészet Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Örökzöld Kertészet)

Cím: 9700 Szombathely, Páfrány utca 2./b

Telefon: +36-70/636-3603

E-mail: orokzold@orokzold.hu

Adószám: 23504718-2-18

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-110570

Bejegyző bíróság: Szombathely Törvényszék Cégbírósága

Szakmai Kamarák: NAK: G970000002117; VMKIK: VA23504718

Tárhelyszolgáltató adatai: Smartfront Kft, 1132 Budapest, Váci út 18

Weboldal elérhetősége: https://orokzold.smartfront.hu/orokzold/webshop/

 

 

 1. Adatvédelmi képviselő

 

Az Örökzöld Kertészet Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

 

 1. Fogalmak

•„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 

•„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 

•„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 

•„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

•„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 

•„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 

•„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 

•„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Adatfeldolgozás:

 

Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

 

Weblap üzemeltető

Az Örökzöld Kertészet a Weblap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.

 

SmartFront ERP

Az Örökzöld Kertészet értékesítési tevékenysége során a SmartFront ERP (https://smartfront.hu/smartfront-erp/#) SmartFront ERP – CRM szoftverét használja. Ebben a rendszerben tároljuk érdeklődőink kapcsolattartási adatait (név, email cím, telefon), valamint a kommunikáció során keletkezett bejegyzéseket, illetve az Örökzöld Kertészet Kft. Ügyféladatbázisát.

 

SmartFront elérhetőségek

Név: SmartFront Kft.

Levelezési cím: 1132 Budapest Váci út 18.

Email: info@smartfront.hu

Telefonszám: +36 1 790-7268

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelent tájékoztatónkban.

 

 

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja és tárolásának időtartama

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása Cél: a szerver biztonságos üzemeltetése; fórum biztonság; honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása; szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, látogatottság mérése; statisztikai célok

társaságunk jogi érdeke

 

hálózat identitása; számítógép IP-címe; használt szoftverkörnyezet; látogatás időpontja; megtekintett oldalak címe;

30 napig, majd aggregált formában, látogatási statisztikaként őrizzük

Regisztráció a honlapon

Cél: szolgáltatások működtetése; felhasználók azonosítása; partnereinknek teljesebb felhasználói élmény nyújtása; integráltirányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése

hozzájárulás

cégnév; kapcsolattartó(k) neve; e-mail cím(ei); telefonszám(ai); adószám

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Számlázási adatok

Cél: szabályszerű számla kiállítása

hozzájárulás

számlázási név; számlázási cím; adószám

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrizzük.

Ügyintézés, panaszkezelés

Cél. észrevétel; panasz; válaszadás

jogi kötelezettség

teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján 5 évig megőrizzük.

Hírlevél szolgáltatás

hozzájárulás

kapcsolattartó neve, e-mail címe

hozzájárulás visszavonásáig

 

A Hírlevél szolgáltatáshoz a automatikusan hozzájárul az oldalon történő regisztrációval.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik. Nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg.

A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

Érintett bármikor kérheti adatainak törlését.

 

 

 1. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az Üzemeltető rendelkezésére

 

Az Üzemeltető nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

 

 

 1. Sütik – cookie-k, analitika

 

A https://orokzold.smartfront.hu/orokzold/webshop/ weboldalakon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az Örökzöld Kertészet webhelyén.

 

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 

Honlapjaink működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (idézet az oldalról):

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)

 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/ www.google.com/hu//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

 

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

 

 1. Jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Ön az adatkezelésről

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott:

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

 1. Főbb irányadó jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

 

 

 1.  Egyéb

 

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Társaságunk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Legutóbb megtekintett termékek


Előző Tovább